Neteges de sinistres per incendis amb el sistema de sorreig


El sorrejat és un tractament adequat per les superfícies que han patit un sinistre per incendi. Permet eliminar els danys ocasionats pel foc a parets, sostres, terres, portes, finestres,… En qualsevol suport traient els contaminants de la capa superficial, sense malmetre la superfície tractada. 

Aquest tractament de sorrejat redueix notablement els costos de reparació i reconstrucció en comparació amb altres processos de neteges d’incendis. I és respectuós amb el medi ambient.