Decapat de fusta o metall amb sistema de sorrejat


Amb el tractament de sorrejat es poden tractar la majoria de superfícies de fusta. En moltes ocasions van lligades a la restauració. Regulant la pressió i el caudal de l’aire, i amb l’aplicació de diferents abrasius obtindrem els resultats més òptims en cada cas.
El procés més conegut és el decapat de fusta, on es poden decapar portes, finestres, sostres bigues o qualsevol mobiliari per restaurar.
Un altre procés del sorrejat aplicat a la fusta pot ser l’embelliment de la capa superficial, ampliant la rugositat, donant més relleu a les aigües i nusos de la fusta.
El silicat d’alumini el corindon i la granalla plàstica són els abrasius més utilitzats en el decapat de fusta.

.