Sorrejat de façanes i parets de pedra, totxo o formigó


El sorrejat o doll de sorra proporciona un resultat òptim quan és utilitzat per conservar i netejar façanes de pedra, totxo massís, formigó o altres suports, eliminant les taques d’humitat, de contaminació atmosfèrica, pintures en mal estat, sense malmetre la superfície tractada. 

Aquest procés de sorrejat també es molt utilitzat per a la neteja de piscines.